Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
29.02.2024, 8:37

GLC Temat: Szacunki wybranych danych finansowych za 2023 rok

Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych za rok 2023:
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 444,5 mln zł. Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 44,0 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w całym 2023 roku wzrosły o 12%, a EBITDA to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do 2022r (EBITDA 2022 roku wyniosła 12,6 mln zł). Osiągnięta poprawa wyników finansowych w 2023 roku wynikała z realizacji strategii biznesowej w szczególności poprzez rozwój własnych marek (brandów), ale także dzięki restrukturyzacji kontraktów handlowych jak również działaniom optymalizacyjnym (m.in. w obszarze produkcyjnym). EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. Zarząd Spółki informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie za rok 2023, który zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 24 kwietnia 2024 r. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty