Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BNP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlabanków  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-01    
 
 
  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-211 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  KASPRZAKA 2  
  (ulica) (numer)  
    0000011571  
  (telefon)  (fax)  
    www.bnpparibas.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-100-85-46 010778878  
  (NIP)  (REGON)  
  NMH2KF074RKAGT H4CM63 0000011571  
    (LEI)       (KRS)   
 Mazars Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Rachunek zysków i strat     
 Wynik z tytułu odsetek5 225 427,003 493 005,001 153 923,00745 047,00 
 Wynik z tytułu prowizji1 210 962,001 136 915,00267 415,00242 500,00 
 Zysk brutto1 763 155,00871 927,00389 355,00185 979,00 
 Zysk netto1 012 546,00441 497,00223 599,0094 170,00 
 Całkowite dochody ogółem1 595 578,00-112 667,00352 349,00-24 032,00 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Przepływy środków pieniężnych netto, razem2 657 255,007 704 455,00586 798,001 643 337,00 
 Wskaźniki     
 Liczba akcji (szt.)147 676 946,00147 593 150,00147 676 946,00147 593 150,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję6,862,991,510,64 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa razem161 025 747,00150 108 602,0037 034 440,0032 006 781,00 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu85 594 516,0087 681 850,0019 685 951,0018 695 889,00 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat653 582,00949 298,00150 318,00202 413,00 
 Zobowiązania razem148 164 472,00138 846 381,0034 076 466,0029 605 403,00 
 Zobowiązania wobec klientów127 174 831,00120 021 043,0029 249 041,0025 591 386,00 
 Kapitał akcyjny147 677,00147 593,0033 964,0031 470,00 
 Kapitał własny razem12 861 275,0011 262 221,002 957 975,002 401 378,00 
 Adekwatność kapitałowa     
 Fundusze własne razem14 937 528,0014 842 133,003 435 494,003 164 701,00 
 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko89 615 117,0095 456 297,0020 610 652,0020 353 589,00 
 Łączny współczynnik kapitałowy16,6715,5516,6715,55 
 Współczynnik kapitału Tier112,5111,2812,5111,28 
       
 Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy: Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP: - na dzień 31.12.2023 r. - 1 EUR = 4,3480 PLN - na dzień 31.12.2022 r. - 1 EUR = 4,6899 PLN Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: - dla okresu od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 1 EUR = 4,5284 PLN - dla okresu od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 1 EUR = 4,6883 PLN 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 BNPParibasBankPolska-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. 
 BNPParibasBankPolska-2023-12-31-pl.zip.xadesPodpisy elektroniczne - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 SSF_BNPPL_SzB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 
 SSF_BNPPL_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Sprawozdanie biegłego rewidenta 
 SZ_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.) 
 SZ_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Sprawozdanie Zarządu 
 SNIEF_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.) 
 SNIEF_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych 
 BNP_RaportzAtestacji_2023-12-31__PL.xhtmlRaport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej 
 BNP_RaportzAtestacji_2023-12-31__PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Raport z wykonania usługi atestacyjnej 
 ORN_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. 
 ORN_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Oświadczenia Rady Nadzorczej 
    

Załączniki

Inne komunikaty