Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BNP RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlabanków  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-01    
 
 
  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  01-211 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  KASPRZAKA 2  
  (ulica) (numer)  
    0000011571  
  (telefon)  (fax)  
    www.bnpparibas.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-100-85-46 010778878  
  (NIP)  (REGON)  
  NMH2KF074RKAGT H4CM63 0000011571  
    (LEI)       (KRS)   
 Mazars Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
 Rachunek zysków i strat     
 Wynik z tytułu odsetek5 126 329,003 397 742,001 132 040,00724 728,00 
 Wynik z tytułu prowizji1 161 271,001 079 235,00256 442,00230 198,00 
 Zysk brutto1 753 175,00788 176,00387 151,00168 116,00 
 Zysk netto1 007 828,00370 892,00222 557,0079 110,00 
 Całkowite dochody ogółem1 590 864,00-183 401,00351 308,00-39 119,00 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Przepływy środków pieniężnych netto, razem2 674 665,007 974 387,00590 642,001 700 912,00 
 Wskaźniki     
 Liczba akcji (szt.)147 676 946,00147 593 150,00147 676 946,00147 593 150,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję6,832,511,510,54 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa razem156 388 399,00144 700 031,0035 967 893,0030 853 543,00 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu81 137 225,0082 484 803,0018 660 815,0017 587 753,00 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat653 582,00949 298,00150 318,00202 413,00 
 Zobowiązania razem143 575 690,00133 484 757,0033 021 088,0028 462 176,00 
 Zobowiązania wobec klientów127 134 065,00120 429 051,0029 239 665,0025 678 384,00 
 Kapitał akcyjny147 677,00147 593,0033 964,0031 470,00 
 Kapitał własny razem12 812 709,0011 215 274,002 946 805,002 391 367,00 
 Adekwatność kapitałowa     
 Fundusze własne razem14 928 863,0014 874 946,003 433 501,003 171 698,00 
 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko86 385 831,0091 512 357,0019 867 946,0019 512 646,00 
 Łączny współczynnik kapitałowy17,2816,2517,2816,25 
 Współczynnik kapitału Tier112,9711,8012,9711,80 
       
 Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Bank stosuje następujące kursy: Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP: - na dzień 31.12.2023 r. - 1 EUR = 4,3480 PLN - na dzień 31.12.2022 r. - 1 EUR = 4,6899 PLN Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: - dla okresu od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 1 EUR = 4,5284 PLN - dla okresu od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - 1 EUR = 4,6883 PLN 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 JSF_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. 
 JSF_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 JSF_BNPPL_SzB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 
 JSF_BNPPL_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Sprawozdanie biegłego rewidenta 
 SZ_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.) 
 SZ_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Sprawozdanie Zarządu 
 SNIEF_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.) 
 SNIEF_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych 
 ORN_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. 
 ORN_BNPPPL_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy elektroniczne - Oświadczenia Rady Nadzorczej 

Załączniki

Inne komunikaty