Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
27.03.2024, 17:04

DMG Prognoza wyników finansowych na 2024 rok

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka") przekazuje prognozę wyników finansowych na rok 2024.
Prognoza wyników na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmuje: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group: 539 mln zł. Skonsolidowana EBITDA Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group: 60 mln zł. EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. Przedstawiona powyżej prognoza skonsolidowanego wyniku Dr. Miele Cosmed Group S.A. została przygotowana w oparciu szczegółowe plany finansowe wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Prognoza zakłada kontynuację rozwoju Grupy Kapitałowej, w ramach obecnego modelu biznesowego, w szczególności w segmencie własnych marek (brandów), ale również w części marek prywatnych, co poprzez efekty skali umożliwi poprawę marży EBITDA. Oczekiwana poprawa przychodów ze sprzedaży wynosi 95mln złotych w 2024 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, co przełoży się na wzrost EBITDA o 16mln złotych. Zarząd prognozuje wzrost sprzedaży własnych brandów na poziomie 27% r./r. w 2024 roku za co w dużej mierze odpowiedzialny będzie kanał sprzedaży zagranicznej, ale również sprzedaż realizowana w Polsce. Planowane jest niemalże podwojenie przychodów ze sprzedaży brandów przez niemiecką spółkę dystrybucyjną dzięki kontynuacji dedykowanych akcji sprzedażowych marki Sofin u największych detalistów niemieckich, jak również rozszerzenie bazy klientów i rozwój sprzedaży pozostałych marek. Prowadzone aktywne działania eksportowe, w tym otwieranie nowych rynków, zaowocują ponad 50% wzrostem sprzedaży w tym kanale sprzedaży. Na rynku polskim, mającym największy udział w sprzedaży brandów, planowany wzrost sprzedaży to ponad 20%. Segment marki prywatnej zanotuje dynamikę przychodów ze sprzedaży na poziomie 19%, co będzie wynikało ze wzrostów wolumenów wśród obecnej bazy klientów w kraju jak również w Europie. Dzięki wysokim inwestycjom w park maszynowy w ostatnich latach, moce produkcyjne (dwóch polskich i jednej niemieckiej) fabryk zwiększają się, co umożliwi osiągniecie efektów skali. W przygotowanej prognozie zastosowano średni kurs walutowy EUR/PLN w wysokości 4,40. Przygotowując prognozę, Zarząd Spółki wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę potencjału rynku, aktualne udziały w rynku oraz pozycję Spółki, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany. Założenia do prognozy wyniku na 2024 rok, dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie poza obszarem wpływów członków organów zarządzających lub nadzorczych Spółki: opierają się nazasadzie ceteris paribus. Zarząd Spółki, uwzględniając założenia do niniejszej prognozy, będzie dokonywał półrocznej oceny możliwości jej realizacji. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. W raportach okresowych Zarząd Spółki będzie przedstawiał swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognozy w świetle wyników zaprezentowanych w raportach okresowych po kolejnych kwartałach roku 2024. O ewentualnych korektach Zarząd będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Inne komunikaty