Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
27.03.2024, 17:14

ART RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-27    
 
 
  ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ARTIFEX MUNDI S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  40-855 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Szewczenki 8B  
  (ulica) (numer)  
  +48 32 7470447    
  (telefon)  (fax)  
  ir@artifexmundi.com www.artifexmundi.com  
  (e-mail)  (www)  
  6482765128 242841025  
  (NIP)  (REGON)  
  259400N95YGU76EEYD38 599733  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów82 492,4038 549,0018 216,708 222,40 
 Zysk z działalności operacyjnej23 984,409 910,805 296,402 113,90 
 Zysk przed opodatkowaniem27 438,1012 536,806 059,102 674,10 
 Zysk okresu24 919,0012 065,805 502,802 573,60 
 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 474,305 624,801 650,501 199,80 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 445,30-16 036,90-760,80-3 420,60 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-765,90-893,50-169,10-190,60 
 Przepływy pieniężne netto, razem3 237,50-11 306,30714,90-2 411,60 
 
 Aktywa razem98 877,5065 006,5022 740,9013 861,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 215,109 817,204 189,302 093,30 
 Zobowiązania długoterminowe1 193,901 141,40274,60243,40 
 Zobowiązania krótkoterminowe17 021,208 675,803 914,701 849,90 
 Kapitał własny80 662,4055 189,3018 551,6011 767,70 
 Kapitał podstawowy119,00119,0027,4025,40 
 
 
 Liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00 
 Średnioważona liczba akcji11 897 000,0011 897 000,0011 897 000,0011 897 000,00 
 Zysk na jedną akcję w PLN/EUR2,091,010,460,22 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję w PLN/EUR2,091,010,460,22 
 Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR6,784,641,560,99 
 Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Artifex_Mundi_SF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe za 2023 r. 
 Artifex_Mundi_SzD_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Artifex Mundi S.A. za 2023 r. 
 Artifex_Mundi_Ocena Rady Nadzorczej_2023-12-31.pdfOcena Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego 
 Artifex_Mundi_Oświadczenie Rady Nadzorczej_2023-12-31.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie oraz w zakresie przestrzegania przepisów i warunków dotyczących funkcjonowania komitetu audytu 
 Artifex_Mundi_SzB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Artifex Mudni S.A. za 2023 r. 
 Podpisy.7zPodpisy 

Załączniki

Inne komunikaty