Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
28.03.2024, 12:39

MRB Wybór oferty na budowę Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 27 marca br. powziął informację od Zamawiającego – Gminy Stryków (ul. Tadeusza Kościuszki 27,95-010 Stryków), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Emitenta.
Zadanie podzielono na zakresy: 1. Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia podstawowego. Wartość oferty: 80 374 030,20 złotych brutto 2. Wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach prawa opcji. Wartość oferty: 86 377 069,80 złotych brutto. Sumaryczna wartość oferty: 166 751 100,00 złotych brutto. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty