Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-28    
 
 
  INSTAL KRAKÓW SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INSTALKRK Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  30-732 Kraków  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Konstantego Brandla 1  
  (ulica) (numer)  
  (012) 652 21 01 012 653 21 97  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl  
  (e-mail)  (www)  
  679-008-54-87 350564042  
  (NIP)  (REGON)  
  259400OOMJ31L0SWCY70 0000042496  
    (LEI)       (KRS)   
 PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży297 871,00234 282,0065 778,0049 972,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 892,0027 178,008 589,005 797,00 
 Zysk (strata) brutto41 645,0033 514,009 196,007 149,00 
 Zysk (strata) netto34 512,0026 887,007 621,005 735,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej73 387,00-2 893,0016 206,00-617,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 235,00-2 652,00-7 118,00-566,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 736,00-10 070,00-4 358,00-2 148,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem21 416,00-15 616,004 729,00-3 331,00 
 Aktywa, razem465 395,00378 544,00107 036,0080 715,00 
 Zobowiązania długoterminowe19 263,0019 080,004 430,004 068,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe136 154,0073 767,0031 314,0015 729,00 
 Kapitał własny309 977,00285 698,0071 292,0060 918,00 
 Kapitał zakładowy7 286,007 286,001 676,001 553,00 
 Liczba akcji (szt.)7 285 500,007 285 500,007 285 500,007 285 500,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)4,743,691,050,79 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,743,691,050,79 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)42,5539,219,798,36 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)42,5539,219,798,36 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,500,000,32 
 
 Wybrane dane finansowe do sprawozdania za 2023 roku przeliczono w następujący sposób: a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2023 rok średni kurs wyniósł 4,5284 zł, b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2023 roku, który wynosił 4,3480 zł. Wybrane dane finansowe do sprawozdania za 2022 roku przeliczono w następujący sposób: a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2022 rok średni kurs wyniósł 4,6883 zł, b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2022 roku, który wynosił 4,6899 zł. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 List Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis 
 Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego - podpis 
 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok.xhtmlRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok 
 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok.xhtml.XAdESRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok - podpis 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2023 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2023 rok 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2023 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Instal Kraków S.A. za 2023 rok - podpis 
 Oświadczenie Zarządu.xhtmlOświadczenie Zarządu 
 Oświadczenie Zarządu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podpis 
 Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtmlInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej 
 Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej - podpis 
 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu 
 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 
 Sprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 
 Sprawozdanie Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowych - podpis 

Załączniki

Inne komunikaty