Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-28    
 
 
  INSTAL KRAKÓW SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INSTALKRK Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  30-732 Kraków  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Konstantego Brandla 1  
  (ulica) (numer)  
  (012) 652 21 01 012 653 21 97  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl  
  (e-mail)  (www)  
  679-008-54-87 350564042  
  (NIP)  (REGON)  
  259400OOMJ31L0SWCY70 0000042496  
    (LEI)       (KRS)   
 PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży418 252,00397 560,0092 362,0084 798,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej42 395,0036 220,009 362,007 726,00 
 Zysk (strata) brutto43 410,0038 759,009 586,008 267,00 
 Zysk (strata) netto35 816,0030 434,007 909,006 491,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej76 134,00-2 389,0016 812,00-510,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-33 905,00-7 345,00-7 487,00-1 567,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 694,00-14 521,00-4 570,00-3 097,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem21 535,00-24 256,004 756,00-5 174,00 
 Aktywa, razem541 110,00464 681,00124 450,0099 081,00 
 Zobowiązania długoterminowe30 910,0030 239,007 109,006 448,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe161 939,00111 518,0037 244,0023 778,00 
 Kapitał własny348 261,00322 924,0080 097,0068 855,00 
 Kapitał zakładowy7 286,007 286,001 676,001 553,00 
 Liczba akcji (szt.)7 285 500,007 285 500,007 285 500,007 285 500,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)4,924,181,090,89 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,924,181,090,89 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)47,8044,3210,999,45 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)47,8044,3210,999,45 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,500,000,32 
 
 Wybrane dane finansowe do skonsolidowanego sprawozdania za 2023 rok przeliczono w następujący sposób: a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2023 rok średni kurs wyniósł 4,5284 zł, b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2023 roku, który wynosił 4,3480 zł. Wybrane dane finansowe do skonsolidowanego sprawozdania za 2022 rok przeliczono w następujący sposób: a. przychody netto ze sprzedaży i zysk przeliczono na Euro według średniej arytmetycznej kursów średnich ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem, za 2022 rok średni kurs wyniósł 4,6883 zł, b. aktywa, kapitał własny i zobowiązania przeliczono na Euro według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2022 roku, który wynosił 4,6899 zł. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List Prezesa Zarządu.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
 List Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - podpis 
 Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtmlSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpis 
 259400OOMJ31L0SWCY70-2023-12-31-pl.zipRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok 
 259400OOMJ31L0SWCY70-2023-12-31-pl.zip.XAdESRoczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok - podpis 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2023 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2023 rok 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2023 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2023 rok - podpis 
 Oświadczenie Zarządu.xhtmlOświadczenie Zarządu 
 Oświadczenie Zarządu.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu - podpis 
 Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtmlInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej 
 Informacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej.xhtml.XAdESInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej - podpis 
 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące komitetu audytu 
 Ocena Rady Nadzorczej dotycząca skonsolidowanego sprawozdania.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 Sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtmlSprawozdanie Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych 
 Sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych.xhtml.XAdESSprawozdanie Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. na temat informacji niefinansowych - podpis 

Załączniki

Inne komunikaty