Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-29    
 
 
  NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Trakt Brzeski 89  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@ntt.pl www.ntt.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-25-184-15 015854360  
  (NIP)  (REGON)  
  259400L5JZZHMLGBGT65 0000220535  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży1 657 407,001 245 707,00366 003,00265 705,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 280,0028 980,006 687,006 181,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem29 898,0020 368,006 602,004 344,00 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej24 558,0016 503,005 423,003 520,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 188,00-15 574,003 575,00-3 322,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-706,00-269,00-156,00-57,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 384,0025 938,00-6 268,005 532,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-12 902,0010 095,00-2 849,002 153,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 547 768,0013 547 768,0013 547 768,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1,811,220,400,26 
 
 Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2023 / 31.12.2022     
 Aktywa razem464 019,00379 474,00106 720,0080 913,00 
 Zobowiązania długoterminowe316,00275,0073,0059,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe266 808,00205 642,0061 363,0043 848,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej196 895,00173 557,0045 284,0037 007,00 
 Kapitał podstawowy83 100,0083 100,0019 112,0017 719,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 547 768,0013 547 768,0013 547 768,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)14,5312,813,342,73 
 
 Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 – 1 Euro = 4,5284 PLN, a za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 – 1 Euro = 4,6883 PLN; - pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2023 r. - 1 Euro = 4,3480 PLN; na dzień 31 grudnia 2022 r. - 1 Euro = 4,6899 PLN. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - dane zaprezentowano według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 NTT_List_Prezesa_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 NTT_List_Prezesa_2023-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu - podpis 
 NTT_GK_WYBR_DANE_2023-12-31_pl.xhtmlWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok 
 NTT_GK_WYBR_DANE_2023-12-31_pl.xhtml.xadesWybrane skonsolidowane dane finansowe za 2023 rok - podpisy 
 NTT-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2023 rok 
 NTT-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2023 rok - podpisy 
 NTT_SzDzS_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2023 rok 
 NTT_SzDzS_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2023 rok - podpisy 
 NTT-SB-SSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok 
 NTT-SB-SSF_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok - podpisy 
 NTT_OSW_ZARZ_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok 
 NTT_OSW_ZARZ_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok - podpisy 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2023-12-31_pl.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 - podpisy 
 NTT_Ocena_RN_SSFiSZ_2023-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok 
 NTT_Osw_RN_KA_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2023 rok 

Załączniki

Inne komunikaty