Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-29    
 
 
  NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Trakt Brzeski 89  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@ntt.pl www.ntt.pl  
  (e-mail)  (www)  
  113-25-184-15 015854360  
  (NIP)  (REGON)  
  259400L5JZZHMLGBGT65 0000220535  
    (LEI)       (KRS)   
 Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży1 633 666,001 242 166,00360 760,00264 950,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej21 341,0029 508,004 713,006 294,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 960,0020 896,004 629,004 457,00 
 Zysk (strata) netto17 247,0017 061,003 809,003 639,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 759,00-15 849,002 376,00-3 381,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-706,00-269,00-156,00-57,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-28 389,0026 921,00-6 269,005 742,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-18 336,0010 803,00-4 049,002 304,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 547 768,0013 547 768,0013 547 768,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1,271,260,280,27 
 
 Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2023 / 31.12.2022     
 Aktywa razem454 720,00377 640,00104 581,0080 522,00 
 Zobowiązania długoterminowe316,00275,0073,0059,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe266 102,00205 389,0061 201,0043 794,00 
 Kapitał własny188 302,00171 976,0043 308,0036 669,00 
 Kapitał podstawowy83 100,0083 100,0019 112,0017 719,00 
 Liczba akcji (w szt.)13 547 768,0013 547 768,0013 547 768,0013 547 768,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,9012,693,202,71 
 
 Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 – 1 Euro = 4,5284 PLN, a za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 – 1 Euro = 4,6883 PLN; - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2023 r. - 1 Euro = 4,3480 PLN; na dzień 31 grudnia 2022 r. - 1 Euro = 4,6899 PLN. W odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 NTT_List_Prezesa_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 NTT_List_Prezesa_2023-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu - podpis 
 NTT_WYBR_DANE_2023-12-31_pl.xhtmlWybrane dane finansowe za 2023 rok 
 NTT_WYBR_DANE_2023-12-31_pl.xhtml.xadesWybrane dane finansowe za 2023 rok - podpisy 
 NTT_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe NTT System za 2023 rok 
 NTT_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe NTT System za 2023 rok - podpisy 
 NTT_SzDzJ_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2023 rok 
 NTT_SzDzJ_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2023 rok - podpisy 
 NTT-SB-JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok 
 NTT-SB-JSF_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok - podpisy 
 NTT_OSW_ZARZ_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok 
 NTT_OSW_ZARZ_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok - podpisy 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2023-12-31_pl.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 
 NTT_INF_ZARZ_AUD_2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2023 - podpisy 
 NTT_Ocena_RN_SFiSZ_2023-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok 
 NTT_Osw_RN_KA_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2023 rok 

Załączniki

Inne komunikaty