Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
3.04.2024, 14:32

BNP Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o warunkowej rejestracji akcji serii N BNP Paribas Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zawierającego informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z dnia 27 czerwca 2022 r.:
• uchwale nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r., • uchwale nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Banku informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie nr 338/2024 w sprawie zawarcia przez KDPW z Bankiem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Akcje Serii N”) pod kodem ISIN PLBGZ0000010, pod warunkiem wprowadzenia Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku oznaczone kodem ISIN PLBGZ0000010. Zarejestrowanie Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi nie wcześniej niż w dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, składanych po podjęciu przez spółkę prowadzącą rynek regulowany uchwały o wprowadzeniu ww. akcji, w liczbie do 1.200.000, do obrotu na tym rynku regulowanym, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii N. Podstawa prawna §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-23
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
94,00
+0,64
2024-05-21
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
96,40
-1,66
2024-05-17
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
94,00
-0,85
2024-05-14
BNP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
99,00
0,00
2024-05-08
BNP Wpływ Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
103,00
-2,43
2024-04-22
BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
103,00
-1,94
2024-04-18
BNP Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2024
102,50
0,00
2024-04-16
BNP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
104,50
-1,91
2024-04-16
BNP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
104,50
-1,91
2024-04-15
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
105,50
-1,42