Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
3.04.2024, 15:34

BNP Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji serii N BNP Paribas Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zawierającego informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z dnia 27 czerwca 2022 r.:
• uchwale nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r., • uchwale nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Banku informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. otrzymał uchwałę nr 440/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW do 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii N. Zgodnie z uchwałą nr 440/2024 Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku zgodnie z uchwałą nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. – pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Na podstawie §36, §37 oraz §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii N, z dniem rejestracji tych akcji przez KDPW pod kodem „PLBGZ0000010”, jednak nie wcześniej niż z dniem 5 kwietnia 2024 r. Podstawa prawna §17 ust.1 pkt 2) i 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-17
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
94,00
-0,85
2024-05-14
BNP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
99,00
0,00
2024-05-08
BNP Wpływ Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
103,00
-2,43
2024-04-22
BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
103,00
-1,94
2024-04-18
BNP Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2024
102,50
0,00
2024-04-16
BNP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
104,50
-1,91
2024-04-16
BNP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
104,50
-1,91
2024-04-15
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
105,50
-1,42
2024-04-11
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
107,00
-1,40
2024-04-08
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
105,00
+1,43