Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
4.04.2024, 19:59

PBG Wejście w życie porozumienia zawartego przez Emitenta z RAFAKO S.A. regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów.

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, w przedmiocie zawarcia pomiędzy PBG a spółką RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej „RAFAKO”) Porozumienia w przedmiocie rozliczenia roszczeń z dnia 27 kwietnia 2023 roku (dalej „Porozumienie”), informuje o przyjęciu w dniu 4 kwietnia 2024 roku przez spółkę RAFAKO oświadczenia PBG dotyczącego Porozumienia, obejmującego zrzeczenie się przez PBG warunku zawieszającego wejście Porozumienia w życie określonego jako Warunek I o następującej treści: „nabycie przez RI od PBG Udziałów RENG". Wskutek zrzeczenia się przez PBG wskazanego w zdaniu poprzednim warunku zawieszającego i przyjęcia tego zrzeczenia przez RAFAKO oraz wobec uprzedniego spełnienia się drugiego warunku zawieszającego wskazanego w Porozumieniu, to jest podjęciu uchwały Rady Nadzorczej RAFAKO, Porozumienie weszło w życie wraz z dniem 4 kwietnia 2024 roku.
Zrzeczenie się przez PBG wskazanego warunku zawieszającego, nie oznacza przy tym wygaśnięcia zobowiązania spółki RAFAKO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (dalej „RAFAKO Innovation”) do odkupu od PBG pakietu udziałów spółki RAFAKO Engineering Sp. z o.o. zgodnie z zawartą w dniu 28 kwietnia 2023 roku warunkową umową sprzedaży, jaka wobec spełnienia wszystkich poza jednym warunkiem zawieszającym, wejdzie w życie wraz z zapłatą przez RAFAKO Innovation określonej w tej umowie Ceny.

Inne komunikaty