Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MRB Wybór oferty na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 4 kwietnia br. powziął informację od Zamawiającego – Gminy Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, (adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Emitenta.
Wartość oferty: 193 110 000,00 złotych brutto. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty