Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
5.04.2024, 14:46

MRB Wybór oferty na budowę drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła, odc. koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 5 kwietnia br. powziął informację od Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (adres: al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 4, węzeł „Recz” (bez węzła) – węzeł „Cybowo” (bez węzła)” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum (dalej: Konsorcjum) firm w składzie:
o KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (Lider Konsorcjum) o MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum), Wartość oferty: 647 000 000,00 złotych brutto. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty