Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
5.04.2024, 16:09

BNP Wydanie akcji serii M i serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana wartości kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że zgodnie z:
• oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 513/2021 z dnia 31 marca 2021 r. (raport bieżący Banku nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 r.) oraz uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") nr 348/2021 z dnia 31 marca 2021 r. (raport bieżący Banku nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r.) w dniu 5 kwietnia 2024 r. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW 44.608 (słownie: czterdziestu czterech tysięcy sześciuset ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii M”) oraz zapisanie Akcji Serii M na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, • oświadczeniem KDPW nr 338/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. (raport bieżący Banku nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.) oraz uchwałą Zarządu GPW nr 440/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. (raport bieżący Banku nr 15/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.) w dniu 5 kwietnia 2024 r. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu przez GPW 78.316 (słownie: siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu szesnastu) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii N o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii N”) oraz zapisanie Akcji Serii N na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Akcje Serii M zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 31 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 29 czerwca 2020 r. Akcje Serii M zostały objęte w wykonaniu praw z objętych wcześniej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A4 („Warranty”), z których każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii M. Akcje Serii N zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 27 czerwca 2022 r. Akcje Serii N zostały objęte w wykonaniu praw z objętych wcześniej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B1 („Warranty”), z których każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii N. Zgodnie z art. 451 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych przyznanie Akcji Serii M i Akcji Serii N stało się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z: • 44.608 (słownie: czterdziestu czterech tysięcy sześciuset ośmiu) Akcji Serii M o wartości nominalnej 44.608 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset osiem złotych), • 78.316 (słownie: siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu szesnastu) Akcji Serii N o wartości nominalnej 78.316 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta szesnaście złotych), tj. w sumie ze 122.924 (słownie: stu dwudziestu dwóch tysięcy dziewięciuset dwudziestu czterech) akcji Banku o łącznej wartości nominalnej 122.924 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote) oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty 147.676.946 zł do kwoty 147.799.870 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Banku wynosi 147.799.870 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 147.799.870 akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), w tym: - 15.088.100 akcji serii A; - 7.807.300 akcji serii B; - 247.329 akcji serii C; - 3.220.932 serii D; - 10.640.643 akcji serii E; - 6.132.460 akcji serii F; - 8.000.000 akcji serii G; - 5.002.000 akcji serii H; - 28.099.554 akcji serii I; - 2.500.000 akcji serii J; - 10.800.000 akcji serii K; - 49.880.600 akcji serii L; - 302.636 akcji serii M; - 78.316 akcji serii N. 4 akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi, w ten sposób, że przywilej obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wpłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wpłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 147.799.870 głosów. Liczba głosów wynikających z przyznanych Akcji Serii M wynosi 44.608 głosów, a z Akcji Serii N wynosi 78.316 głosów. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu Akcji Serii M oraz N wynosi łącznie 1.395.048 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem złotych). Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych Akcji Serii M oraz Akcji Serii N, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Banku w rejestrze przedsiębiorców KRS. Podstawa prawna § 5 pkt 8 w związku z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-05-29
BNP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
95,40
-0,42
2024-05-23
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
94,00
+0,64
2024-05-21
BNP Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
96,40
-1,66
2024-05-17
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
94,00
-0,85
2024-05-14
BNP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
99,00
0,00
2024-05-08
BNP Wpływ Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom
103,00
-2,43
2024-04-22
BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
103,00
-1,94
2024-04-18
BNP Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2024
102,50
0,00
2024-04-16
BNP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
104,50
-1,91
2024-04-16
BNP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023
104,50
-1,91