Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
11.04.2024, 8:21

DMG Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2024 - 2026

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2024-2026.
Celem polityki dywidendowej jest określenie zasad kontrybucji akcjonariuszy w wypracowanym zysku Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, jako przewidywalnego zwrotu z inwestycji. Zarząd Spółki, corocznie wnioskować będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacanie w poszczególnych latach dywidendy w wysokości nie niższej niż 35% skonsolidowanego zysku netto. W swojej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Zarząd każdorazowo będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki, mające wpływ na wysokość dywidendy podlegającej wypłacie: 1. potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, w szczególności poprzez realizację nowych projektów w zgodzie ze strategią włączając w to potencjalne akwizycje, 2. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, 3. wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zobowiązań kredytowych, 4. zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, w szczególności umów kredytowych, 5. wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych, 6. optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej, 7. kowenanty zawarte w umowach z instytucjami finansującymi. Zarząd informuje, iż nie wyklucza w przyszłości podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia stosowanej w Spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku, w którym wystąpi nadzwyczajna i niezależna od władz Grupy Kapitałowej sytuacja skutkująca trudnościami ekonomiczno-finansowymi Spółki. Decyzję o podziale zysku, w tym o wypłacie i wysokości dywidendy, podejmuje każdorazowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2023 roku.

Inne komunikaty