Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
12.04.2024, 11:24

MRB Wybór oferty na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie w Łodzi

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 11 kwietnia br. powziął informację od Zamawiającego – Miasta Łódź (Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-001 Łódź), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie” (dalej: Obiekt”) w Łodzi jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Emitenta.
Wartość oferty Emitenta na zaprojektowanie i budowę Obiektu: 101 475 000,00 złotych brutto. Termin realizacji projektowania i budowy Obiektu: 30 miesięcy od dnia Zamknięcia Finansowego. Wartość oferty Emitenta na utrzymanie Obiektu: 29 520 000,00 złotych brutto. Okres utrzymania Obiektu: 20 lat. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty