Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
15.04.2024, 19:57

PUN Informacja o dokonaniu odpisu

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym za 2023 rok, którego publikacja przewidziana została na dzień 18 kwietnia 2024 roku, Zarząd Emitenta rozpoznał konieczność dokonania jednorazowego odpisu wartości firmy w kwocie 3 276 tys. zł w poczet skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 roku. Wartość firmy w kwocie 3 276 tys. zł powstała z rozliczenia przejęcia odwrotnego zgodnie z regułami opisanymi w MSSF 3.
Decyzja o dokonaniu jednorazowego odpisu wartości firmy podyktowana jest najlepszą starannością Zarządu i wykonanymi procedurami wymaganymi przez MSSF związanymi z zamknięciem rachunkowym 2023 roku Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż dokonanie jednorazowego odpisu wartość firmy nie jest związane z podstawową działalnością operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta ani z wynikiem finansowym z podstawowej działalności operacyjnej i nie wpływa negatywnie na przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Emitenta, jednakże zostanie odzwierciedlona w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta na 31 grudnia 2023 roku.

Inne komunikaty