Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2023.
Zarząd Emitenta będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nieprzekraczającej 0,12 PLN (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólną kwotę nieprzekraczającą 1 625 732,16 PLN. Pozostałą część zysku netto Spółki za 2023 rok w kwocie nie mniejszej niż 15 621 705,31 PLN (wg obecnego stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę) Zarząd rekomenduje przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Podstawą wyżej opisanej rekomendacji, uwzględniającej bieżącą sytuację rynkową, jest chęć utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku NTT System S.A. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A., które to Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest organem wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę.

Inne komunikaty