Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
XPLUS: strona spółki
23.04.2024, 20:44

XPL Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E2

Zarząd spółki XPLUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynęła uchwała nr 529/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E2 Spółki. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd GPW:
• stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 spółki XPLUS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) („Akcje Serii E2”); • postanowił wprowadzić z dniem 25 kwietnia 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 kwietnia 2024 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLXPLUS00013”. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) i 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty