Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

08N SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  Octava Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  08OCTAVA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-105 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Twarda 18  
  (ulica) (numer)  
  + 48 22 350 62 45    
  (telefon)  (fax)  
  biuro@octava.com.pl www.octava.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-10-36-962 010986677  
  (NIP)  (REGON)  
  259400PH9SC8DVWA4A65 0000038064  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody i straty z inwestycji6 428,00-1 979,001 415,00-422,00 
 Pozostałe przychody operacyjne1 253,001 173,00276,00250,00 
 Koszty operacyjne-2 881,00-2 990,00-634,00-638,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 800,00-2 684,001 056,00-573,00 
 Zysk (strata) netto3 698,00-4 541,00814,00-969,00 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki3 724,00-4 704,00820,00-1 003,00 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)42 786 848,0042 786 848,0042 786 848,0042 786 848,00 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR):0,09-0,090,02-0,02 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-3 316,00-380,00-730,00-81,00 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 692,001 382,00372,00295,00 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 716,00-1 535,00-378,00-327,00 
 Przepływy pieniężne netto-3 340,00-533,00-735,00-114,00 
 Aktywa, razem81 314,0077 125,0018 701,0016 445,00 
 Zobowiązania, razem24 661,0024 218,005 672,005 164,00 
 Kapitał własny, razem56 653,0052 907,0013 030,0011 281,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki55 767,0051 559,0012 826,0011 087,00 
 Liczba akcji (w szt.)42 786 848,0042 786 848,0042 786 848,0042 786 848,00 
 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,321,240,300,26 
 Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR)1,301,220,300,26 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Octava-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Octava S.A. za 2023 
 Octava-2023-12-31-pl.zip.xadesPodpisy 
 SPRAWOZDANIE_Z_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 2023 rok 
 SPRAWOZDANIE_Z_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy 
 GK_Octava_2023_pl_2024-04-23_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava za 2023 rok 
 GK_Octava_2023_pl_2024-04-23_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 Osw_RN_SF_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania za 2023 rok 
 Osw_RN_FA_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej 
 Osw_RN_KA_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu 

Załączniki

Inne komunikaty