Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

08N RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  Octava Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  08OCTAVA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-105 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Twarda 18  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 350 62 45    
  (telefon)  (fax)  
  biuro@octava.com.pl www.octava.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-10-36-962 010986677  
  (NIP)  (REGON)  
  259400PH9SC8DVWA4A65 0000038064  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody i straty z inwestycji-1 924,00-6 082,00-425,00-1 297,00 
 Przychody operacyjne460,00132,00102,0028,00 
 Koszty operacyjne-1 550,00-1 569,00-342,00-335,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 014,00-7 519,00-666,00-1 604,00 
 Zysk (strata) netto-2 199,00-8 532,00-486,00-1 820,00 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)42 786 848,0042 786 848,0042 786 848,0042 786 848,00 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,20-0,01-0,04 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 943,00478,00-650,00102,00 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-367,00-443,00-81,00-94,00 
 Przepływy pieniężne netto-3 310,0035,00-731,007,00 
 Aktywa, razem49 477,0054 080,0011 379,0011 531,00 
 Zobowiązania, razem1 067,003 471,00245,00740,00 
 Kapitał własny, razem48 410,0050 609,0011 134,0010 791,00 
 Liczba akcji (w szt.)42 786 848,0042 786 848,0042 786 848,0042 786 848,00 
 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,131,180,260,25 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Octava_2023-12-31_pl.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Finansowe Octava S.A. za 2023 
 Octava_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 SPRAWOZDANIE_Z_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A. za 2023 rok 
 SPRAWOZDANIE_Z_2023-12-31_PL.xhtml.xadesPodpisy 
 Octava_2023_pl_2024-04-23_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Octava za 2023 rok 
 Octava_2023_pl_2024-04-23_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 Osw_RN_SF_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania za 2023 rok 
 Osw_RN_FA_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej 
 Osw_RN_KA_2023-12-31_PL.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu 

Załączniki

Inne komunikaty