Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2023

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 6/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przeznaczenie osiągniętego zysku w wysokości 17.247.437,47 zł na:
- wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję, co według obecnego stanu akcji objętych dywidendą wynosi 1.625.732,16 zł. - zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 15.621.705,31 zł. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

Inne komunikaty