Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
25.04.2024, 17:06

MRB RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  96-100 SKIERNIEWICE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  UNII EUROPEJSKIEJ 18  
  (ulica) (numer)  
  46 833 98 28 46 833 97 32  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@mirbud.pl www.mirbud.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8361702207 750772302  
  (NIP)  (REGON)  
  259400B45UFSRKN5V388 0000270385  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży2 157 409,002 325 180,00476 421,00495 955,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej128 384,00128 569,0028 351,0027 424,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem118 425,00146 227,0026 152,0031 190,00 
 Zysk (strata) netto97 320,00120 221,0021 491,0025 643,00 
 Całkowite dochody za rok obrotowy netto97 320,00120 221,0021 491,0025 643,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej143 346,0078 341,0031 655,0016 710,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-125 470,0024 356,00-27 707,005 195,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-81 995,00-33 077,00-18 107,00-7 055,00 
 Przepływy pieniężne netto razem-64 119,0069 620,00-14 159,0014 850,00 
 Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO1,061,310,230,28 
 Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO1,061,310,230,29 
 Aktywa razem1 434 222,001 426 132,00329 858,00304 086,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania893 395,00958 771,00205 473,00204 433,00 
 Zobowiązania długoterminowe166 342,00256 547,0038 257,0054 702,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe727 053,00702 225,00167 215,00149 731,00 
 Kapitał własny540 827,00467 360,00124 385,0099 652,00 
 Kapitał podstawowy9 174,009 174,002 110,001 956,00 
 Liczba akcji w sztukach91 744 200,0091 744 200,0091 744 200,0091 744 200,00 
 Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO5,895,091,361,09 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO5,895,091,361,09 
 
 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich dziennych kursów określonych przez Narodowy Bank Polski w okresie sprawozdawczym odpowiednio: dla okresu 01.01.2023 – 31.12.2023 1 EUR = 4,4,5284 dla okresu 01.01.2022 – 31.12.2022 1 EUR = 4,6883.Pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy odpowiednio: a dzień 31.12.2023 1 EUR = 4,3480, na dzień 31.12.2022 1 EUR = 4,6899 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_Prezesa_Zarzadu.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu - podpis zewnętrzny 
 MIRBUD_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe MIRBUD S.A.za rok 2023 
 MIRBUD_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 MRB_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF MIRBUD S.A. za rok 2023 
 MRB_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF MIRBUD S.A. za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_MIRBUD_za_2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności MIRBUD S.A. za rok 2023 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_MIRBUD_za_2023.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności MIRBUD S.A. za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_MIRBUD_za_2023.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych MIRBUD S.A. za rok 2023 
 Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_MIRBUD_za_2023.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych MIRBUD S.A. za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu 
 Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu - podpis zewnętrzny 
 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. SF MIRBUD S.A. za rok 2023 
 Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_nt_audytora.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. audytora 
 Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_nt_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej nt Komitetu Audytu 

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-14
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6
12,76
-0,63
2024-06-13
MRB Zakończenie procesu book-building’u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
12,76
0,00
2024-06-10
MRB Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
11,40
-2,63
2024-06-05
MRB Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor
11,30
+1,06
2024-05-24
MRB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły, odc. 3
11,50
+2,61
2024-05-23
MRB QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,66
-1,37
2024-05-22
MRB Podpisanie umowy na przebudowę stadionu miejskiego w Chełmie
11,70
+0,17
2024-05-21
MRB Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
12,04
-1,00