Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PMPG: strona spółki
25.04.2024, 17:10

PGM SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  PMPG POLSKIE MEDIA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  02-486 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 212  
  (ulica) (numer)  
  022 347 50 00 022 347 50 01  
  (telefon)  (fax)  
  pmpg@point-group.pl www.point-group.pl  
  (e-mail)  (www)  
  521-008-88-31 010768408  
  (NIP)  (REGON)  
  259400CGAUC6477JOX48 0000051017  
    (LEI)       (KRS)   
 MOORE Polska Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 AKTYWA, RAZEM42 131,0040 198,009 690,008 571,00 
 AKTYWA OBROTOWE22 998,0022 585,005 289,004 816,00 
 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA8 608,008 867,001 980,001 891,00 
 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE2 286,00507,00526,00108,00 
 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE6 322,008 360,001 454,001 783,00 
 KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM33 523,0031 331,007 710,006 681,00 
 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ32 523,0030 359,007 480,006 473,00 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00 
 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR)3,132,920,720,62 
 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW47 202,0045 716,0010 424,009 751,00 
 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1 109,003 852,00245,00822,00 
 ZYSK (STRATA) NETTO2 431,004 408,00537,00940,00 
 ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ2 403,004 451,00531,00949,00 
 LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.)10 382,0010 382,0010 382,0010 382,00 
 ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR)0,230,430,050,09 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ2 775,002 698,00613,00575,00 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ-1 362,001 823,00-301,00389,00 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ-1 582,00-1 883,00-349,00-402,00 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM-169,002 638,00-37,00563,00 
 
 
 Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu: - na 31 grudnia 2023 r.: 1 euro = 4,3480 zł, - na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł, Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2023 r.: 1 euro = 4,5284 zł, - kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2022 r.: 1 euro = 4,6883 zł. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 pmpg-2023-12-31-pl.zipSprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za 2023 rok 
 pmpg-2023-12-31-pl.zip.xadesPodpisy do Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za 2023 rok 
 SSF_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za 2023 rok 
 SSF_sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.xhtml.xadesPodpisy do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za 2023 rok 
 Sprawozdanie_z_badania_SSF_PMPG_2023.xhtmlSprawozdanie z badania Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za 2023 rok 
 Sprawozdanie_z_badania_SSF_PMPG_2023.xhtml.XAdESPodpisy do Sprawozdania z badania Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za 2023 rok 
 List_GK_PMPG_2023.xhtmlList Zarządu Grupy Kapitałowej PMPG 
 List_GK_PMPG_2023.xhtml.xadesPodpisy do Listu Zarządu Grupy Kapitałowej PMPG 
 Uchwala_1_RN_Ocena_Rady_Nadzorczej.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki PMPG Polskie Media S.A. 
 Uchwala_2_RN_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PMPG Polskie Media S.A. 

Załączniki

Inne komunikaty