Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
25.04.2024, 17:16

MRB SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  96-100 SKIERNIEWICE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  UNII EUROPEJSKIEJ 18  
  (ulica) (numer)  
  46 833 98 28 46 833 97 32  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@mirbud.pl www.mirbud.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8361702207 750772302  
  (NIP)  (REGON)  
  259400B45UFSRKN5V388 0000270385  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży3 322 440,003 319 329,00733 695,00708 005,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej223 883,00178 373,0049 440,0038 046,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem170 213,00151 161,0037 588,0032 242,00 
 Zysk (strata) netto135 414,00119 195,0029 904,0025 424,00 
 Całkowite dochody za rok obrotowy netto135 414,00119 195,0029 904,0025 424,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej147 674,00133 302,0032 611,0028 433,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-145 804,00-4 049,00-32 198,00-864,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-113 655,00-89 467,00-25 099,00-19 083,00 
 Przepływy pieniężne netto razem-111 785,0039 786,00-24 686,008 486,00 
 Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO1,481,300,330,28 
 Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO1,481,300,330,29 
 Aktywa razem2 283 801,002 248 046,00525 253,00479 338,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 490 251,001 566 057,00342 744,00333 921,00 
 Zobowiązania długoterminowe496 143,00648 600,00114 108,00138 297,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe994 108,00917 457,00228 636,00195 624,00 
 Kapitał własny793 550,00681 989,00182 509,00145 416,00 
 Kapitał podstawowy9 174,009 174,002 110,001 956,00 
 Liczba akcji w sztukach91 744 200,0091 744 200,0091 744 200,0091 744 200,00 
 Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO8,657,431,991,59 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO8,657,431,991,59 
 
 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich dziennych kursów określonych przez Narodowy Bank Polski w okresie sprawozdawczym odpowiednio: dla okresu 01.01.2023 – 31.12.2023 1 EUR = 4,4,5284 dla okresu 01.01.2022 – 31.12.2022 1 EUR = 4,6883.Pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy odpowiednio: a dzień 31.12.2023 1 EUR = 4,3480, na dzień 31.12.2022 1 EUR = 4,6899 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_Prezesa_Zarzadu.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu - podpis zewnętrzny 
 mirbud-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIRBUD za rok 2023 
 mirbud-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIRBUD za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 MRB_SSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF GK MIRBUD za rok 2023 
 MRB_SSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF GK MIRBUD za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GKMIRBUD_za_2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK MIRBUD za rok 2023 
 Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GKMIRBUD_za_2023.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK MIRBUD za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_GKMIRBUD_za_2023.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK MIRBUD za rok 2023 
 Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_MIRBUD_za_2023.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK MIRBUD za rok 2023 - podpis zewnętrzny 
 Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlOświadczenie Zarządu 
 Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu - podpis zewnętrzny 
 Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot.skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK MIRBUD za rok 2023 
 Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_nt_Komitetu_Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej nt Komitetu Audytu 
 Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_nt_audytora.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej nt audytora 

Załączniki

Inne komunikaty