Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
26.04.2024, 7:35

INP RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  INPRO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INPRO S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  80-320 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Opata Jacka Rybińskiego 8  
  (ulica) (numer)  
  58 34 00 370 58 554 14 41  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  589-000-85-40 008141071  
  (NIP)  (REGON)  
  25940037UC4MNP02D242 0000306071  
    (LEI)       (KRS)   
 MOORE Polska Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży150 452,00192 074,0033 224,0040 969,00 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży39 860,0062 507,008 802,0013 333,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 328,0044 666,004 931,009 527,00 
 Zysk (strata) brutto27 488,0051 465,006 070,0010 977,00 
 Zysk (strata) netto23 930,0043 536,005 284,009 286,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję0,601,090,130,23 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-14 809,00-28 526,00-3 270,00-6 085,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7 379,009 815,001 629,002 094,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 759,0010 708,00-1 713,002 284,00 
 Przepływy pieniężne netto-15 189,00-8 003,00-3 354,00-1 707,00 
 Aktywa razem567 024,00527 104,00130 410,00112 391,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania172 737,00146 737,0039 728,0031 288,00 
 Rezerwy na zobowiązania11 384,0020 511,002 618,004 373,00 
 Zobowiązania długoterminowe44 599,0054 342,0010 257,0011 587,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe116 754,0071 884,0026 852,0015 327,00 
 Kapitał własny394 287,00380 367,0090 682,0081 103,00 
 Liczba akcji w szt.40 040 000,0040 040 000,0040 040 000,0040 040 000,00 
 Wartość księgowa na 1 akcję9,859,502,272,03 
 
 
 Powyższe dane finansowe za lata 2023 i 2022 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2023 r. - 4,3480 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4,6899 PLN / EUR). - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku - 4,5284 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - 4,6883 PLN / EUR). 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 INP_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu INPRO SA 
 INP_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu INPRO SA podpis elektroniczny 
 inpro_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe INPRO SA za 2023 rok 
 inpro_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe INPRO SA za 2023 rok podpis elektroniczny 
 INP_Spr_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK INPRO SA w 2023 roku 
 INP_Spr_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności GK INPRO SA w 2023 roku podpis elektroniczny 
 Sprawozdanie_z_badania_SF_INPRO_SA_2023-12-31_PL.xhtmlSprawozdanie biegłego z badania JSF INPRO SA 2023 rok 
 Sprawozdanie_z_badania_SF_INPRO_SA_2023-12-31_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego z badania JSF INPRO SA 2023 rok podpis elektroniczny 
 Oswiadczenia_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Zarządu JSF INPRO SA 2023 rok 
 Oswiadczenia_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOswiadczenia Zarządu JSF INPRO SA 2023 rok podpis elektroniczny 
 Oswiadczenia_RN_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenia Rady Nadzorczej JSF INPRO SA 2023 rok 

Załączniki

Inne komunikaty