Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
26.04.2024, 11:13

MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 roku konsorcjum firm w składzie:
• MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Lider Konsorcjum) oraz • KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (Partner Konsorcjum) podpisało umowę ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa). Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. III, Gotartów-początek obw. Olesna”. Wartość umowy: 464 941 426,57 złotych brutto. Termin realizacji zadania: 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy (do okresu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 16 grudnia do 15 marca). Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-19
MRB Zakończenie subskrypcji akcji serii L MIRBUD S.A.
13,16
0,00
2024-06-19
MRB Zakończenie subskrypcji akcji serii L oraz przydział akcji serii L. Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii L.
13,16
0,00
2024-06-19
MRB Wybór oferty na budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno – granica województwa opolskiego, odc. II, Siemianice - Gotartów
12,50
0,00
2024-06-14
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6
12,76
-0,63
2024-06-13
MRB Zakończenie procesu book-building’u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
12,76
0,00
2024-06-10
MRB Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
11,40
-2,63
2024-06-05
MRB Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor
11,30
+1,06
2024-05-24
MRB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły, odc. 3
11,50
+2,61