Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WOODPCKR: strona spółki
26.04.2024, 17:40

WPR RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) 
  dlaemitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  WOODPECKER.CO SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  WOODPECKER.CO S.A. Informatyka  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  50-424 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowska 29D  
  (ulica) (numer)  
  +48 500 730 530    
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
  8992769178 361814645  
  (NIP)  (REGON)  
  259400GMIFCHBC35MN80 0000896179  
    (LEI)       (KRS)   
 PKF Consult 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 543,0023 206,005 861,004 950,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 733,005 964,00604,001 272,00 
 Zysk (strata) brutto2 217,005 656,00490,001 206,00 
 Zysk (strata) netto2 090,005 229,00462,001 115,00 
 Aktywa razem18 187,0015 636,004 183,003 334,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 317,007 702,001 174,001 643,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 254,00-4 486,00-1 381,00-957,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 035,00-904,00-229,00-193,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-1 972,002 312,00-435,00493,00 
 Liczba akcji (w tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./w EUR)0,421,050,090,22 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_do_akcjonariuszy_Woodpeckerco_2023.xhtmlList do akcjonariuszy Woodpeckerco 2023 
 List_do_akcjonariuszy_Woodpeckerco_2023.xhtml.xadesList do akcjonariuszy Woodpeckerco 2023 podpisy 
 Sprawozdanie_finansowe_Woodpeckerco_SA_za_rok_2023.xhtmlSprawozdanie finansowe Woodpeckerco SA za rok 2023 
 Sprawozdanie_finansowe_Woodpeckerco_SA_za_rok_2023.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe Woodpeckerco SA za rok 2023 podpisy 
 Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Woodpeckerco_za_2023.xhtmlSprawozdanie zarzadu z dzialalnosci Woodpeckerco za 2023 
 Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Woodpeckerco_za_2023.xhtml.xadesSprawozdanie zarzadu z dzialalnosci Woodpeckerco za 2023 podpisy 
 SzB_Woodpecker_2023_2024-04-25_pl.xhtmlRaport audytora 
 SzB_Woodpecker_2023_2024-04-25_pl.xhtml.XAdESRaport audytora - podpisy 
 Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtmlWoodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie firmy audytorskiej 
 Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesWoodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie firmy audytorskiej podpisy 
 Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_sprawozdania_finansowego_za_rok_2023.xhtmlWoodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2023 
 Woodpecker_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_sprawozdania_finansowego_za_rok_2023.xhtml.xadesWoodpecker Oswiadczenie Zarzadu w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2023 podpisy 
 Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtmlWoodpecker Oswiadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej 
 Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesWoodpecker Oswiadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej podpisy 
 Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtmlWoodpecker Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu 
 Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml.xadesWoodpecker Oswiadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu podpisy 
 Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_zbadania_sprawozdan.xhtmlWoodpecker Oswiadczenie RN w sprawie zbadania sprawozdan 
 Woodpecker_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_zbadania_sprawozdan.xhtml.xadesWoodpecker Oswiadczenie RN w sprawie zbadania sprawozdan podpisy 

Załączniki

Inne komunikaty