Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
26.04.2024, 19:13

DMG RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Dr. Miele Cosmed Group S.A. Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  26-600 RADOM  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  WIELKOPOLSKA 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 360 83 62-64 +48 360 92 57  
  (telefon)  (fax)  
  board.office@dr-miele.eu www.dr-miele.eu  
  (e-mail)  (www)  
  796-006-93-71 670990050  
  (NIP)  (REGON)  
  2594009CXYWKREHIBZ14 0000049539  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży262 344,00259 324,0057 933,0055 313,00 
 Koszt własny sprzedanych wyrobów-191 394,00-202 686,00-42 265,00-43 232,00 
 Koszty sprzedanych towarów i materiałów-3 362,00-1 032,00-742,00-220,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 063,001 139,002 443,00243,00 
 EBITDA*19 654,009 358,004 340,001 996,00 
 Zysk (strata) brutto9 987,004 845,002 205,001 033,00 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej8 668,005 473,001 914,001 167,00 
 Całkowite dochody ogółem8 668,005 473,001 914,001 167,00 
 Średnia ważona akcji zwykłych87 338 652,0087 338 652,0087 338 652,0087 338 652,00 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,942,840,680,61 
 Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro)0,100,060,020,01 
 Rzeczowe aktywa trwałe104 633,00111 042,0024 065,0023 677,00 
 Aktywa z tytułu praw do użytkowania12 213,0012 852,002 809,002 740,00 
 Nieruchomości inwestycyjne67,0067,0015,0014,00 
 Wartości niematerialne54,0040,0012,009,00 
 Akcje i udziały w jednostkach powiązanych165 611,00165 611,0038 089,0035 312,00 
 Należności długoterminowe5 290,006 167,001 217,001 315,00 
 Aktywa trwałe275 655,00282 927,0063 398,0060 327,00 
 Zapasy28 091,0029 199,006 461,006 226,00 
 Należności z tytułu dostaw i usług55 712,0052 000,0012 813,0011 088,00 
 Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe4 094,003 669,00942,00782,00 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 485,003 525,00802,00752,00 
 Aktywa obrotowe razem91 382,0088 393,0021 018,0018 848,00 
 AKTYWA RAZEM367 037,00371 320,0084 416,0079 175,00 
 Kapitał własny256 873,00248 205,0059 078,0052 923,00 
 Zobowiązania długoterminowe22 040,0015 801,005 069,003 369,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe88 124,00107 314,0020 268,0022 883,00 
 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM367 037,00371 320,0084 415,0079 175,00 
 
 PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH Wybrane dane finansowe za okres 1.01.2023 - 31.12.2023 roku i okres 1.01.2022 - 31.12.2022 roku roku zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 31.12.2023 roku wynosił 1 EUR 4,3480 kurs na 31.12.2022 roku wynosił 1 EUR 4,6899 II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku: Średnia arytmetyczna średnich kursów za 2023 rok wyniosła: 4,5284 Średnia arytmetyczna średnich kursów za 2022 rok wyniosła: 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_Prezesa_Zarzadu_Dr.Miele_Cosmed_Group_SA.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_do RR2023 
 List_Prezesa_Zarzadu_Dr.Miele_Cosmed_Group_SA.xhtml.XAdESPodpis_List_Prezesa_Zarzadu_do RR2023 
 Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023.xhtmlDr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023 
 Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023.xhtml.XAdESPodpis_Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023 
 Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023.A.M.xhtml.XAdESPodpis_Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023 
 Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023.M.Cz.xhtml.XAdESPodpis_Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023 
 Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023.M.M.xhtml.XAdESPodpis_Dr. Miele Cosmed Group SA_JSF_31.12.2023 
 Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023.xhtmlDr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023 
 Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023.A.M.xhtml.XAdESPodpis_Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023 
 Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023.M.Cz.xhtml.XAdESPodpis_Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023 
 Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023.M.M.xhtml.XAdESPodpis_Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023 
 Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023.xhtml.XAdESPodpis_Dr._Miele_Cosmed_Group_SA_SzD_31.12.2023 
 SzBJSF_DrMCG-2023-12-31-pl.xhtml2023_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_z_badania_Dr.Miele_Cosmed_Group_SA 
 SzBJSF_DrMCG-2023-12-31-pl.xhtml.XAdESPodpis_2023_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_z_badania_Dr.Miele_Cosmed_Group_SA 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.xhtml2024_Informacja_Zarzadu_Dr.MCG_w_spr_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.A.M_xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarządu 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.M.Cz_xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarządu 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarządu 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowegoKS.xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarządu 
 Ocena RN dot. sprawozdan za 2023 rok.xhtmlOcena_RN_GC_dotyczaca_sprawozdan_za_2023_rok 
 Oswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej_.xhtmlOswiadczenie_RN_GC_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej 
 Oswiadczenie RN w zakresie powolania i funkcjonowania Komitetu Audytu w 2023 roku.xhtmlOswiadczenie_RN_GC_w_zakresie_powołania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_w_2023_roku 

Załączniki

Inne komunikaty