Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DMGROUP: strona spółki
26.04.2024, 19:34

DMG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  Dr. Miele Cosmed Group Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Dr. Miele Cosmed Group S.A. Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  26-600 RADOM  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  WIELKOPOLSKA 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 360 83 62-64 +48 360 92 57  
  (telefon)  (fax)  
  board.office@dr-miele.eu www.dr-miele.eu  
  (e-mail)  (www)  
  796-006-93-71 670990050  
  (NIP)  (REGON)  
  2594009CXYWKREHIBZ14 0000049539  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży444 477,00396 569,0098 153,0084 587,00 
 Koszt własny sprzedanych wyrobów-278 815,00-274 970,00-61 570,00-58 650,00 
 Wartość sprzedanych towarów i materiałów-13 233,00-12 523,00-2 922,00-2 671,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej33 045,001 311,007 297,00280,00 
 EBITDA45 004,0012 647,009 938,002 698,00 
 Zysk (strata) brutto27 200,00-2 096,006 007,00-447,00 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej22 221,00-2 266,004 907,00-483,00 
 Całkowite dochody ogółem21 780,00-2 223,004 810,00-474,00 
 Całkowiet dochody przypadające Akcjonariuszom podmiotu dominującego21 780,00-2 223,004 810,00-474,00 
 Całkowiet dochody przypadające Akcjonariuszom niekontrolującym0,000,000,000,00 
 Średnia ważona akcji zwykłych87 338 652,0087 338 652,0087 338 652,0087 338 652,00 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,682,430,620,52 
 Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro)0,25-0,030,06-0,01 
 Wartość firmy30 050,0030 050,006 911,006 407,00 
 Rzeczowe aktywa trwałe132 940,00136 058,0030 575,0029 011,00 
 w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania14 291,0015 150,003 287,003 230,00 
 Nieruchomości inwestycyjne4 742,0067,001 091,0014,00 
 Wartości niematerialne93 512,0093 659,0021 507,0019 970,00 
 Aktywa trwałe261 244,00259 834,0060 084,0055 402,00 
 Zapasy51 096,0053 643,0011 752,0011 438,00 
 Należności z tyt. dostaw i usług46 168,0042 486,0010 618,009 059,00 
 Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych0,00440,000,0094,00 
 Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe9 614,008 492,002 211,001 811,00 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty14 297,009 389,003 288,002 002,00 
 Aktywa obrotowe razem121 175,00114 450,0027 869,0024 404,00 
 AKTYWA RAZEM382 419,00374 284,0087 953,0079 806,00 
 "Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego234 394,00212 614,0053 908,0045 334,00 
 Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym0,000,000,000,00 
 Kapitał własny234 394,00212 614,0053 908,0045 334,00 
 Zobowiązania długoterminowe29 567,0022 665,006 800,004 833,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe118 458,00139 005,0027 245,0029 639,00 
 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM382 419,00374 284,0087 953,0079 806,00 
 
 PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH Wybrane dane finansowe za okres 1.01.2023 - 31.12.2023 roku i okres 1.01.2022 - 31.12.2022 roku roku zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad: I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 31.12.2023 roku wynosił 1 EUR 4,3480 kurs na 31.12.2022 roku wynosił 1 EUR 4,6899 II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku: Średnia arytmetyczna średnich kursów za 2023 rok wyniosła: 4,5284 Średnia arytmetyczna średnich kursów za 2022 rok wyniosła: 4,6883 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_Prezesa_Zarzadu_Dr.Miele_Cosmed_Group_SA.xhtmlList_Prezesa_Zarządu_DR. Miele_Cosmed_Group_SA 
 List_Prezesa_Zarzadu_Dr.Miele_Cosmed_Group_SA.xhtml.XAdESList_Prezesa_Zarządu_DR. Miele_Cosmed_Group_SA_podpis 
 2594009CXYWKREHIBZ14-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane_Sparwozdanie_Finansowe_GK_Dr.Miele_Cosmed_Group 
 2594009CXYWKREHIBZ14-2023-12-31-pl.A.M.zip.XAdESPodpis_SSF_GK_Dr.Miele_Cosmed_Group 
 2594009CXYWKREHIBZ14-2023-12-31-pl.M.Cz.zip.XAdESPodpis_SSF_GK_Dr.Miele_Cosmed_Group 
 2594009CXYWKREHIBZ14-2023-12-31-pl.M.M.zip.XAdESPodpis_SSF_GK_Dr.Miele_Cosmed_Group 
 2594009CXYWKREHIBZ14-2023-12-31-pl.zip.XAdESPodpis_SSF_GK_Dr.Miele_Cosmed_Group 
 GKDMG_SSzD_31.12.2023.xhtmlSkonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_Dr.Miele_Cosmed_Group 
 GKDMG_SSzD_31.12.2023.A.M.xhtml.XAdESPodpis_GKDMG_SSzD_31.12.2023 
 GKDMG_SSzD_31.12.2023.xhtml.M.Cz.XAdESPodpis_GKDMG_SSzD_31.12.2023 
 GKDMG_SSzD_31.12.2023.xhtml.M.M.XAdESPodpis_GKDMG_SSzD_31.12.2023 
 GKDMG_SSzD_31.12.2023.xhtml.XAdESPodpis_GKDMG_SSzD_31.12.2023 
 SzBSSF_DrMCG-2023-12-31-pl.xhtml2023_Sprawozdanie_biegłego_rewidenta_z_badania_SSF_GKDMG 
 SzBSSF_DrMCG-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES2023_SzB_SSF_GKDMG_podpisy 
 Oswiadczenie_dotyczace_zrownowazonego_rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Dr._Miele_Cosmed_Group_za_rok_2023.xhtmlOświadczenie_dotyczące_zrównoważonego_rozwoju_Grupy_Kapitałowej_Dr._Miele_Cosmed_Group_za_rok_2023 
 Oswiadczenie_dotyczace_zrownowazonego_rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Dr._Miele_Cosmed_Group_za_rok_2023.A.M.xhtml.XAdESPodpis_Oświadczenie_zrównoważnonego_rozwoju_GKDMG 
 Oswiadczenie_dotyczace_zrownowazonego_rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Dr._Miele_Cosmed_Group_za_rok_2023.M.Cz.xhtml.XAdESPodpis_Oświadczenie_zrównoważnonego_rozwoju_GKDMG 
 Oswiadczenie_dotyczace_zrownowazonego_rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Dr._Miele_Cosmed_Group_za_rok_2023.M.M.xhtml.XAdESPodpis_Oświadczenie_zrównoważnonego_rozwoju_GKDMG 
 Oswiadczenie_dotyczace_zrownowazonego_rozwoju_Grupy_Kapitalowej_Dr._Miele_Cosmed_Group_za_rok_2023.xhtml.XAdESPodpis_Oświadczenie_zrównoważnonego_rozwoju_GKDMG 
 Oswiadczenie RN o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej_.xhtmlOswiadczenie_RN_GC_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej 
 Ocena RN dot. sprawozdan za 2023 rok.xhtmlOcena_RN_GC_dotyczaca_sprawozdan_za_2023_rok 
 Oswiadczenie RN w zakresie powolania i funkcjonowania Komitetu Audytu w 2023 roku.xhtmlOswiadczenie_RN_GC_w_zakresie_powołania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_w_2023_roku 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.xhtml2024_Informacja_Zarzadu_Dr.MCG_w_spr_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.A.M_xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarzadu 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.M.Cz_xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarzadu 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowego.xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarzadu 
 Informacja Zarzadu w spr. podmiotu upr. do badania spr. finansowegoKS.xhtml.XAdESPodpis_Informacji_Zarzadu 

Załączniki

Inne komunikaty