Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
26.04.2024, 23:44

PBG RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  PBG SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PBG Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  62-081 Wysogotowo  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Skórzewska 35  
  (ulica) (numer)  
  (061) 6651700 (061) 6651701, 6641900  
  (telefon)  (fax)  
  polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  777-21-94-746 631048917  
  (NIP)  (REGON)  
  259400X248CV8DJRIM55 0000184508  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody ze sprzedaży563,000,00124,000,00 
 Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej-311 068,00-280 256,00-68 693,00-59 757,00 
 Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej-377 218,00-312 166,00-83 300,00-66 561,00 
 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej-377 218,00-312 166,00-83 300,00-66 561,00 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej-377 218,00-312 166,00-83 300,00-66 561,00 
 Całkowite dochody ogółem-377 218,00-312 166,00-83 300,00-66 561,00 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-0,46-0,38-0,10-0,08 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą-0,46-0,38-0,10-0,08 
 Średni kurs PLN/EUR  4,534,69 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 420,00-2 404,00-755,00-513,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 072,001 602,00678,00342,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej93,0081,0021,0017,00 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-255,00-720,00-56,00-154,00 
 Średni kurs PLN/EUR  4,534,69 
       
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa61 979,0086 405,0014 255,0018 424,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe6 030 736,005 677 944,001 387 014,001 210 675,00 
 Kapitał własny-5 968 757,00-5 591 539,00-1 372 759,00-1 192 251,00 
 Liczba akcji (w szt.)818 420 313,00818 420 313,00818 420 313,00818 420 313,00 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313,00818 420 313,00818 420 313,00818 420 313,00 
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313,00818 420 313,00818 420 313,00818 420 313,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję-7,29-6,83-1,68-1,46 
 Kurs PLN/EUR na koniec okresu  4,354,69 
       
       
       
       
       
       
       
       
 Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu - tj. 31.12.2023 roku wynosił : 4,3480. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu - tj. 31.12.2022 roku wynosił : 4,6899. Kurs średni w okresie, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od 01.01 do 31.12.2023 roku wynosił : 4,5284. Kurs średni w okresie, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie od 01.01 do 31.12.2022 roku wynosił : 4,6883.Najwyższy kurs w okresie od 01.01 do 31.12.2023 roku wystąpił w dniu 13.02.2023 roku i wynosił : 4,7895. Najwyższy kurs w okresie od 01.01 do 31.12.2022 roku wystąpił w dniu 07.03.2022 roku i wynosił : 4,9647. Najniższy kurs w okresie od 01.01 do 31.12.2023 roku wystąpił w dniu 14.12.2023 roku i wynosił : 4,3053.Najniższy kurs w okresie od 01.01 do 31.12.2022 roku wystąpił w dniu 10.02.2022 roku i wynosił : 4,4879. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 pbg_jsf_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji za rok 2023 
 pbg_jsf_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji za rok 2023_podpisy 
 pbg_jsdz__2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Likwidatora z działalności PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji za rok 2023 
 pbg_jsdz__2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Likwidatora z działalności PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji za rok 2023_podpisy 
 pbg_jsf_stan_za__2023-12-31_pl.xhtmlStanowisko Likwidatora wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń Biegłego Rewidenta 
 pbg_jsf_stan_za__2023-12-31_pl.xhtml.xadesStanowisko Likwidatora wraz z opinią Rady Nadzorczej odnoszące się do zastrzeżeń Biegłego Rewidenta_podpisy 
 PBG_2023_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie z badania 
 PBG_2023_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie z badania_podpisy 
 pbg_osw_rn_sar__2023-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji 
 pbg_osw_za_rzet_spr__2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Likwidatora o rzetelności sprawozdań finansowych 
 pbg_osw_za_rzet_spr__2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Likwidatora o rzetelności sprawozdań finansowych_podpisy 
 pbg_osw_wyb_biegl__2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Likwidatora o wyborze biegłego rewidenta 
 pbg_osw_wyb_biegl__2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Likwidatora o wyborze biegłego rewidenta_podpisy 
 pbg_inf_za_osw_rn__2023-12-31_pl.xhtmlInformacja Likwidatora na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej 
 pbg_inf_za_osw_rn__2023-12-31_pl.xhtml.xadesInformacja Likwidatora na podstawie oświadczeń Rady Nadzorczej_podpisy 
 pbg_osw_rn_wyb_aud_2023-12-31_pl.xhtmlOświdczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 
 pbg_osw_rn_ka__2023-12-31_pl.xhtmlOświdczenie Rady Nadzorczej w zakresie funkcjionowania Komitetu Audytu 
 pbg_list_prezesa__2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa 
 pbg_list_prezesa__2023-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa_podpisy 

Załączniki

Inne komunikaty