Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MIRBUD: strona spółki
29.04.2024, 10:55

MRB Wybór ofert na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 26 kwietnia br. powziął informację od Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz), iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części:
o część 1: Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 81+100 do km 84+405; o część 2: Projekt i budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 90+540 do km 96+317 jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty konsorcjum firm w składzie: o KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni (Lider Konsorcjum); o MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Partner Konsorcjum). Wartość ofert: o dla części 1: 43 249 160,00 złotych brutto; o dla części 2: 115 377 076,00 złotych brutto. Razem wartość złożonych ofert: 158 626 236,00 złotych brutto. O podpisaniu Umów Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-19
MRB Zakończenie subskrypcji akcji serii L MIRBUD S.A.
13,16
0,00
2024-06-19
MRB Zakończenie subskrypcji akcji serii L oraz przydział akcji serii L. Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii L.
13,16
0,00
2024-06-19
MRB Wybór oferty na budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno – granica województwa opolskiego, odc. II, Siemianice - Gotartów
12,50
0,00
2024-06-14
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6
12,76
-0,63
2024-06-13
MRB Zakończenie procesu book-building’u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L. Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę nowych akcji serii L oraz liczby akcji serii L. Zawarcie aneksu cenowego.
12,76
0,00
2024-06-10
MRB Zawarcie umowy o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowanie akcji (umowy mandatowej) oraz rozpoczęcie procesu book-building'u w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MIRBUD S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L
11,40
-2,63
2024-06-05
MRB Podpisanie umowy na budowę/modernizację infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor
11,30
+1,06
2024-05-24
MRB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Wniosek zarządu Emitenta i pozytywna opinia Rady Nadzorczej o wypłacie dywidendy za 2023 rok
11,50
+4,00
2024-05-24
MRB Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły, odc. 3
11,50
+2,61