Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
8.05.2024, 14:14

BNP Wpływ Ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”), umożliwiającej Klientom zawieszenie wykonania umów o kredyt hipoteczny udzielonych w PLN, w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. łącznie na 4 miesiące („zawieszenie”), Bank zaakceptował w dniu 8 maja 2024 r. szacunek wpływu tej Ustawy na wyniki i działalność Banku.
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 9 („MSSF 9”) szacunek wpływu bazuje na wyliczeniu prognozowanej wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w oparciu o przepływy pieniężne, uwzględniające możliwość zawieszenia, zdyskontowane oryginalną efektywną stopą procentową, co zostaje następnie rozpoznane w rachunku wyników, w wyniku z tytułu odsetek. W porównaniu do 2022 r. Ustawa nakłada dodatkowe kryterium dochodowe (relacja wielkości raty do dochodu gospodarstwa domowego, średnia w poprzednich 3 miesiącach) umożliwiające Klientom skorzystanie z zawieszenia. Bank szacuje, że ok. 90% Klientów spełniających wszystkie kryteria wskazane w Ustawie złoży wniosek o zawieszenie wykonania umowy. Zarząd Banku zatwierdził rozpoznanie 203 mln zł negatywnego wpływu Ustawy w wynikach II kwartału 2024 r. Przyjęte założenia odzwierciedlają subiektywną ocenę Banku i są obarczone niepewnością, zwłaszcza w przypadku szacunków dotyczących kryterium dochodowego. W związku z powyższym założenia te mogą podlegać weryfikacji. Bank będzie informował o rzeczywistym wpływie Ustawy na wyniki Banku w raportach okresowych. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty