Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
13.05.2024, 19:13

ART Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.

Zarząd spółki pod firmą: Artifex Mundi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w kwocie 24.919.038,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) w ten sposób, że:
(i) kwota 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) przekazana zostanie na nowo utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia, (ii) kwota 20.919.038,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy i trzydzieści osiem złotych) przekazana zostanie na kapitał zapasowy. W ocenie Zarządu Spółki, przedmiotowy sposób podziału zysku Spółki za 2023 rok jest zasadny, bowiem znaczna część tego zysku winna zostać pozostawiona w Spółce w celu reinwestowania w dalszy rozwój projektów Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki za uzasadnione uważa, by zabezpieczyć interesy Spółki poprzez zwiększenie jej kapitału zapasowego, co nie wyklucza ewentualnych późniejszych decyzji Zarządu Spółki odnośnie wypłaty akcjonariuszom dywidendy bądź zaliczki na dywidendę. Jednocześnie w ocenie Zarządu Spółki istnieją istotne argumenty, by część nadwyżki kapitałowej w postaci zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023 przekazać na cele dystrybucji tego zysku do akcjonariuszy. Zarząd Spółki proponuje, aby dokonane zostało to poprzez dopuszczenie możliwości nabycia akcji własnych. Po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki, ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty