Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
14.05.2024, 6:39

BNP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlabanków  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-14    
 
 
  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Banki (ban)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  01-211 WARSZAWA  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  KASPRZAKA 2  
  (ulica) (numer)  
    0000011571  
  (telefon)  (fax)  
    www.bnpparibas.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-100-85-46 010778878  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Wybrane skonsolidowane dane finansowe     
 Rachunek zysków i strat     
 Wynik z tytułu odsetek1 401 9761 199 600324 449255 207 
 Wynik z tytułu prowizji335 085325 08077 54669 159 
 Zysk brutto800 515631 475185 257134 342 
 Zysk netto590 588487 985136 675103 816 
 Całkowite dochody ogółem624 413725 180144 503154 277 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Przepływy środków pieniężnych netto, razem221 7323 035 63251 314645 810 
 Wskaźniki31.03.202431.03.202331.03.202431.12.2023 
 Liczba akcji (szt.)147 676 946147 593 150147 676 946147 593 150 
 Zysk (strata) na jedną akcję4,003,310,930,70 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem158 840 119161 025 74736 931 83337 034 440 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu85 572 55485 594 51619 896 43019 685 951 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat593 189653 582137 922150 318 
 Zobowiązania razem145 353 734148 164 47233 796 12034 076 466 
 Zobowiązania wobec klientów124 837 420127 174 83129 025 88329 249 041 
 Kapitał akcyjny147 677147 67734 33633 964 
 Kapitał własny razem13 486 38512 861 2753 135 7122 957 975 
 Adekwatność kapitałowa31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Fundusze własne razem14 887 19414 937 5283 461 4143 435 494 
 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko88 385 47189 615 11720 550 45920 610 652 
 Łączny współczynnik kapitałowy16,84%16,67%16,84%16,67% 
 Współczynnik kapitału Tier112,77%12,51%12,77%12,51% 
 Wybrane jednostkowe dane finansowe     
 Rachunek zysków i strat     
 Wynik z tytułu odsetek1 374 3551 177 095318 057250 419 
 Wynik z tytułu prowizji320 505312 14874 17266 407 
 Zysk brutto784 738624 833181 606132 929 
 Zysk netto577 992482 048133 760102 552 
 Całkowite dochody ogółem611 817719 243141 588153 014 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Przepływy środków pieniężnych netto, razem221 7703 065 17051 323652 094 
 Wskaźniki31.03.202431.03.202331.03.202431.12.2023 
 Liczba akcji (szt.)147 676 946147 593 150147 676 946147 593 150 
 Zysk (strata) na jedną akcję3,913,270,900,69 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Aktywa razem154 292 666156 388 39935 874 50735 967 893 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu81 217 40881 137 22518 883 81718 660 815 
 Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat593 189653 582137 922150 318 
 Zobowiązania razem140 866 105143 575 69032 752 70433 021 088 
 Zobowiązania wobec klientów124 798 427127 134 06529 016 81729 239 665 
 Kapitał akcyjny147 677147 67734 33633 964 
 Kapitał własny razem13 426 56112 812 7093 121 8032 946 805 
 Adekwatność kapitałowa31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Fundusze własne razem14 878 14514 928 8633 459 3103 433 501 
 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko85 384 38086 385 83119 852 67719 867 946 
 Łączny współczynnik kapitałowy17,42%17,28%17,42%17,28% 
 Współczynnik kapitału Tier113,21%12,97%13,21%12,97% 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="101Tekststandardowy" style="margin-top: 18.0pt"> Dla cel&#243;w przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje nast&#281;puj&#261;ce kursy: </p> <p class="101Tekststandardowy" style="margin-top: 18.0pt"> Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP: </p> <p class="101Tekststandardowy" style="margin-top: 18.0pt"> - na dzie&#324; 31.03.2024 r. - 1 EUR = 4,3009 PLN </p> <p class="101Tekststandardowy" style="margin-top: 18.0pt"> - na dzie&#324; 31.12.2023 r. - 1 EUR = 4,3480 PLN </p> <p class="101Tekststandardowy" style="margin-top: 18.0pt"> Dla pozycji rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych kurs EUR liczony jako &#347;rednia arytmetyczna z kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w okresie: </p> <p class="101Tekststandardowy" style="margin-top: 18.0pt"> - dla okresu od 1.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - 1 EUR = 4,3211 PLN </p> <p class="101Tekststandardowy" style="margin-top: 18.0pt"> - dla okresu od 1.01.2023 r. do 31.03.2023 r. - 1 EUR = 4,7005 PLN </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2024_03_GK BNPPARIBAS_PL.pdfSkonsolidowany Raport Śródroczny Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 r. 
 2024_03_GK BNPPARIBAS_EN.pdfInterim Consolidated Report of BNP Paribas Bank Polska S.A. Group for the period of 3 months ended 31 March 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-14Piotr KoniecznyWiceprezes Zarządu  
 2024-05-14Aleksandra ZounerDyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty