Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w zakresie podziału zysku

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 15 maja 2024 roku podjął następującą uchwałę w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie podziału zysku:
Postanawia się przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o dokonanie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 r., wynoszącego 34.511.941,05 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 05/100), w ten sposób, że: 1) Kwota 14.571.000,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2 zł/akcję; 2) Kwota 19.940.941,05 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden 05/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2.Proponuje się ustalenie dnia prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2024 roku. Uzasadnienie: Proponowany przez Zarząd podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, jak i konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności i jej rozwoju oraz zabezpieczenia płynności finansowej. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie dalszego finansowania realizowanych i rozpoczęcia kolejnych inwestycji, w szczególności w segmencie deweloperskim oraz powiększenia posiadanego „banku ziemi” na kolejne lata. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023 podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty