Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
15.05.2024, 15:03

ODL Podjęcie pezez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2023 rok

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2023 r. w kwocie 10 054 810,50 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) według następujących zasad:
1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji), 2.na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), 3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2023 (dzień dywidendy) - 31 maja 2024 r., 4.dzień wypłaty dywidendy - 14 czerwca 2024 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty