Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PANOVA: strona spółki
15.05.2024, 15:07

NVA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

Zarząd P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402¹-402³ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2023 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Informacja dodatkowa dla Akcjonariuszy Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: b.straz@panova.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: b.straz@panova.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: b.straz@panova.pl W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 27.05.2024 r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, I piętro, sekretariat, w godzinach 8.00 - 16.00, od dnia 05.06.2024 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentacja, która ma być przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał) będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.panova.pl w sekcji Relacje Inwestorskie. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. Zarząd P.A. Nova S.A. podaje w załączeniu do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 roku oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. za rok 2023 wraz z opinią biegłego. Podstawa prawna: RMF GPW §19 ust.1 pkt 1 i 2

Załączniki

Inne komunikaty