Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
POLWAX: strona spółki
15.05.2024, 16:02

PWX Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., informację o zgłoszeniu kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółki, które zaplanowane są w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2024 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu przekazujemy informację o przebiegu kariery zawodowej oraz wykształceniu zgłoszonego kandydata, a także oświadczenie kandydata o niezależności. Jednocześnie Zarząd informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Michał Wnorowski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty