Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ENERGA: strona spółki
15.05.2024, 17:06

ENG Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2024 roku

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za I kwartał 2024 roku.
Szacunkowe wybrane dane za I kwartał 2024 roku: Przychody Grupy: 6 254 mln zł (wobec 7 423 mln zł w I kwartale 2023 roku). EBITDA Grupy: 1 081 mln zł (wobec 2 331 mln zł w I kwartale 2023 roku). Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 774 mln zł (wobec 2 041 mln zł w I kwartale 2023 roku). Zysk netto Grupy: 431 mln zł (wobec 1 571 mln zł w I kwartale 2023 roku). Nakłady inwestycyjne: 759 mln zł (wobec 713 mln zł w I kwartale 2023 roku). Dystrybucja energii elektrycznej: 6 105 GWh (wobec 5 828 GWh w I kwartale 2023 roku). Produkcja energii elektrycznej brutto: 870 GWh (wobec 1 009 GWh w I kwartale 2023 roku). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 605 GWh (wobec 4 583 GWh w I kwartale 2023 roku). Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2024 roku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 1 081 mln zł. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja na poziomie 949 mln zł. W Linii Biznesowej Wytwarzanie wynik EBITDA wyniósł 183 mln zł, natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż wygenerowała stratę EBITDA na poziomie 29 mln zł. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne Grupy zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Energa za I kwartał 2024 roku.

Inne komunikaty