Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BNPPPL: strona spółki
17.05.2024, 11:39

BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 16 maja 2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 14 maja 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147.799.870 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M oraz akcji serii N na warunkach wskazanych w § 29a ust. 2 pkt d) oraz § 29b ust. 2 pkt a) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. W związku z powyższym zmianie uległ § 29 ust. 1 Statutu Banku.
Poniżej aktualna treść § 29 ust. 1 Statutu Banku: „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.799.870 złotych (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 147.799.870 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100; b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300; c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329; d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932; e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643; f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460; g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000; h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554; j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000; k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000; l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600; m) 302.636 (trzysta dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji serii M od numeru 00000001 do numeru; n) 78.316 (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii N od numeru 00000001 do numeru.” Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 147.799.870 głosów (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt). Podstawa prawna § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Inne komunikaty