Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BBIDEV: strona spółki
22.05.2024, 21:23

BBD Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.

Zarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godz. 11:00 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu także następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 2.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 3.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 4023 § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych cała dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Emitenta, w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego, pod adresem: http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej 4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Załączniki

Inne komunikaty