Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AMICA: strona spółki
24.05.2024, 18:00

AMC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z � 60 ust. 2 i � 62 ust. 1 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) 
  dlaemitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucieEUR     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  AMICA S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  AMICA Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  64-510 Wronki  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Mickiewicza 52  
  (ulica) (numer)  
  (067) 2546-100 (067) 254-03-20  
  (telefon)  (fax)  
  aneta.banach@amica.com.pl amica.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  763-000-34-98 570107305  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody z umów z klientami628,4716,7145,0152,2 
 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej8,118,31,93,9 
 Zysk przed opodatkowaniem z dz. kontynuowanej1,85,30,41,1 
 Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki3,1-0,50,7-0,1 
 Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych--0,4--0,1 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej46,5-100,710,7-21,4 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12,5-23,9-2,9-5,1 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-56,792,0-13,119,5 
 Przepływy pieniężne netto, razem-22,7-32,6-5,3-7,0 
 Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej0,40-0,170,09-0,04 
 Aktywa, razem1 984,02 293,2461,3490,5 
 Zobowiązania długoterminowe142,2178,633,138,2 
 Zobowiązania krótkoterminowe774,71 018,7180,1217,9 
 Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki1 067,11 095,8248,1234,4 
 Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych-0,1-0,0 
 Kapitał zakładowy15,615,63,63,3 
 Liczba akcji (w szt.)7 775 2737 775 2737 775 2737 775 273 
 Akcje własne do zbycia (w szt.)103 829103 829103 829103 829 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)139,10142,8432,3430,55 
 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)*2,50-0,58- 
 
 <html> <head> </head> <body> <br> <p> <font face="Times New Roman">Dane finansowe przeliczone zosta&#322;y na walut&#281; Euro wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych kurs&#243;w:</font><br>kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych: 4,3338 (31.03.2024) i 4,7105 (31.03.2023)<br>kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,3009 (31.03.2024) i 4,6755 (31.03.2023)<br><br>Dane w tabeli przedstawione s&#261; w mln.<br> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 AMICA 2024Q1 SzD.pdf  
 AMICA 2024Q1 SSF.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-24Jacek RutkowskiPrezes Zarządu  
 2024-05-24Robert StobińskiPierwszy Wiceprezes Zarządu  
 2024-05-24Michał RakowskiWiceprezes Zarządu  
 2024-05-24Adrianna Harasymowicz-StajkowskaWiceprezes Zarządu  
 2024-05-24Paweł BielWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-13
AMC Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
72,80
+0,27
2024-06-12
AMC Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
72,00
0,00
2024-06-11
AMC Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
73,40
-1,91
2024-06-11
AMC Wprowadzenie korekty redakcyjnej w treści Raportu bieżącego Nr 05/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przekazania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
73,40
0,00
2024-05-24
AMC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
74,00
-0,81
2024-05-16
AMC Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
73,70
+3,12
2024-05-16
AMC Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
73,70
+3,12
2024-05-13
AMC Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, do wypłaty jako dywidendy.
72,30
+2,35
2024-04-25
AMC Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
70,80
0,00
2024-03-29
AMC SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
74,30
0,00