Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CPS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz treść projektów uchwał

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; b. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023; b. oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu; c. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: • ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1); • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku (załącznik nr 2); • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023; • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2023. Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki

Inne komunikaty