Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEDZIN: strona spółki
24.05.2024, 18:14

BDZ Odmowa zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła dla spółki stowarzyszonej EC BĘDZIN Wytwarzanie Sp. z o. o.

W nawiązaniu do informacji przekazanych w Sprawozdaniu Zarządu EC BĘDZIN S.A. z działalności za 2023 r., Zarząd EC BĘDZIN S.A. [Spółka lub Emitent] informuje, że dzisiaj, tj. 24 maja 2024 r. Spółka otrzymała od spółki stowarzyszonej - EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. [ECB Wytwarzanie], w której Emitent posiada 49% udziałów
w kapitale zakładowym, informację, iż ECB Wytwarzanie powzięła w tym samym dniu informację o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [Prezes URE] odmawiającej zatwierdzenia nowej wnioskowanej przez tą spółkę taryfy dla ciepła. Skutkiem odmowy zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła jest to, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy obowiązuje taryfa dotychczasowa. Decyzja Prezesa URE jest nieprawomocna. W treści ww. decyzji wskazano, że ECB Wytwarzanie opracowało taryfę niezgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne [Dz. U. z 2024 r. poz. 266] oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło [Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm., wydanego na podstawie art. 46 tej ustawy, a w szczególności z § 3 pkt 1 tego rozporządzenia. Zarząd ECB Wytwarzanie wskazuje, że w jego ocenie taryfa została opracowana w sposób prawidłowy i zamierza odwołać się od tej decyzji, natomiast o istotnych zdarzeniach w tym zakresie Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów. Opisana powyżej kwestia dotyczy wyłącznie spółki stowarzyszonej i pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Emitenta.

Inne komunikaty