Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MSZ Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zamiaru objęcia przez Emitenta akcji nowej emisji POLWAX S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”, „MZ”) informuje, iż w dniu 24 maja 2024 r. został podpisany list intencyjny („List intencyjny”) pomiędzy Emitentem a POLWAX S.A. z siedzibą w Jaśle („POLWAX”), którego przedmiotem jest zainteresowanie MZ udziałem w finansowaniu POLWAX poprzez objęcie akcji nowej emisji na warunkach wskazanych poniżej.
List intencyjny zakłada zwołanie przez POLWAX walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie do 30 czerwca 2024 r. i w którego porządku obrad znajdzie się zasadniczo: podwyższenie kapitału zakładowego o 30.800.000 akcji nowej emisji („Akcje”), stanowiących 49,92% podwyższonego kapitału zakładowego POLWAX. Planowana oferta Akcji ma zostać skierowana przez POLWAX wyłącznie do MZ w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Objęcie Akcji przez MZ nastąpi za łączną cenę równą 30,8 mln zł i zostanie dokonane w zamian za wkład pieniężny. Umowa objęcia Akcji powinna zostać zawarta w terminie 60 dni od dnia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego POLWAX, z zastrzeżeniem poniższych warunków. W podpisanym Liście intencyjnym MZ zadeklarował gotowość objęcia Akcji z zastrzeżeniem, że: (1) MZ do dnia walnego zgromadzenia POLWAX przeprowadzi badanie prawne, finansowe i techniczne POLWAX i badanie to nie wskaże na istotne nieprawidłowości lub ryzyka dotyczące POLWAX oraz (2) MZ uzyska niezbędne zgody korporacyjne na objęcie Akcji, a także (3) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrazi zgodę na koncentrację lub stwierdzi, iż zgoda taka nie jest wymagana w odniesieniu do objęcia Akcji na warunkach opisanych w Liście intencyjnym.

Inne komunikaty