Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTC RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 TRUEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-24    
 
 
  NEW TECH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NEW TECH CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00-580 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ulica Stefana Okrzei 1A 9p  
  (ulica) (numer)  
  504 197 076    
  (telefon)  (fax)  
  ntcsa@ntcsa.com.pl www.ntcsa.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  526-24-83-290 016448159  
  (NIP)  (REGON)  
  2594004VLD1CVBFO0S69 0000290233  
    (LEI)       (KRS)   
 KPW Audyt Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0,003,000,001,00 
 Zysk (strata)z działalności operacyjnej6 822,00-6 903,001 506,00-1 472,00 
 Zysk (strata) brutto7 846,00-6 903,001 733,00-1 473,00 
 Zysk (strata) netto6 393,00-5 770,001 412,00-1 231,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13,00-246,003,00-52,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-87,0017,00-19,004,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5,00-113,001,0024,00 
 Przepłeywy pieniężne netto, razem-35,00-81,00-8,00-17,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 385,008 379,001 928,001 787,00 
 Kapitał własny16 403,0010 012,003 749,002 135,00 
 Aktywa razem24 791,0018 392,005 702,003 922,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr3/2024 z dnia2024-05-24o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 
 KPW_2024-05-24_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta 
 KPW_2024-05-24_pl.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SZzDz_INVISTA_za_2023_.xhtmlSprawozdanie z dzaiałalności zarządu 
 SZzDz_INVISTA_za_2023_.BES.xhtml.xadesSprawozdanie z dzaiałalności zarządu 
 Sprawozdanie_finanso_2024-05-24_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe za 2023 r. 
 Sprawozdanie_finanso_2024-05-24_pl.BES.xhtml.xades_2.xadesSprawozdanie finansowe za 2023 r. 

Załączniki

Inne komunikaty