Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEURONE: strona spółki
14.06.2024, 17:45

NRS Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 11 lipca 2024r.

Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 11 lipca 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023, 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023, 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, 13. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Załączniki

Inne komunikaty